REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Ze Scottiem do Supermocy ”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Ze Scottiem do Supermocy ”
[dalej: „Regulamin”]

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Ze Scottiem do Supermocy”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem [dalej: „Akcja promocyjna”].

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020322, NIP: 8521021463, REGON: 810766672, wysokość kapitału zakładowego: 500.000.000,00 zł [dalej: „Organizator”].

3. Akcja promocyjna prowadzona jest w celu promocji Organizatora wśród swoich klientów.

4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca produkty w sklepach Organizatora [dalej: „Uczestnik”].

5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest zapoznanie się z Regulaminem.

6. Akcja promocyjna ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się ona w dniu 4 września 2017 roku i trwa do dnia 29 października 2017 roku.

7. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne.

§ 2
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja promocyjna polega na tym, że Uczestnicy za każde 30,00 zł, jednorazowo wydane na produkty w sklepach Organizatora, otrzymają jedną saszetkę „Ze Scottiem do Supermocy” z czterema kartami, z łącznej puli 108 kart do kolekcjonowania i grania [dalej: „Saszetka”], które wraz z albumem są także sprzedawane w sklepach Organizatora.

2. Karty w Saszetkach rozmieszczane są losowo.

3. Odbiór Saszetki następuje w chwili wydania paragonu za zakupione produkty, o których mowa w ust. 1 i tylko w przypadku, gdy Uczestnik poinformuje kasjera, przed dokonaniem zapłaty ceny za ww. produkty, o swoim uczestnictwie w Akcji promocyjnej. Jeżeli w danym sklepie Organizatora zabraknie Saszetek, wówczas odbiór Saszetki następuje w terminie uzgodnionym z kierownikiem danego sklepu Organizatora.

4. Uczestnik przy jednorazowych zakupach może otrzymać więcej niż jedną Saszetkę.

5. Saszetka nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.

6. Z Akcji promocyjnej całkowicie wyłączone są następujące produkty [dalej: „Produkty Wyłączone”]:

a) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 48 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015.298 j. t. ze zm.);

b) napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487 j. t. ze zm.);

c) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015.594 j. t. ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią;

d) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008.45.271 j. t. ze zm.).

7. Wartość Produktów Wyłączonych nie wlicza się do kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej – wartość Produktów Wyłączonych zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów przez Uczestnika i dopiero wówczas może zaktualizować się podstawa do otrzymania Saszetki.

8. W przypadku ewentualnego zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik otrzymał Saszetkę, Uczestnik obowiązany jest także do zwrotu Saszetki, o ile wskutek zwrotu towaru wartość zakupów okaże się być niższa, niż uprawniająca do otrzymania Saszetki, w myśl ust. 1 powyżej.

9. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnicy nie mogą dokonywać sprzedaży Saszetek ani kart z Saszetek.

10. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 3
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną [dalej: „Reklamacje”] należy zgłaszać elektronicznie na adres netto@netto.pl albo pisemnie na adres Organizatora wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

3. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Organizator poinformuje składającego Reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia Reklamacji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym składającego Reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej Reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie Reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 roku.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.netto.pl, a także w siedzibie Organizatora.

3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2.

4. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres praw i obowiązków Uczestników oraz Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Gazetka NETTO