Regulamin Konkursu TSR

REGULAMIN KONKURSU
„The Tall Ships Races”
[dalej: „Regulamin”]

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony pod nazwą „The Tall Ships Races” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem [dalej: „Konkurs”].

2. Organizatorem Konkursu jest Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020322, NIP: 8521021463, REGON: 810766672, wysokość kapitału zakładowego: 500.000.000,00 zł [dalej: „Organizator”].

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Organizatora wśród swoich klientów.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: „Uczestnik”].

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem, a następnie zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora w dniu 18 maja 2017 roku na fanpage’u „Netto Polska” na internetowym portalu społecznościowym „Facebook”, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe [dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”].

7. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 18 maja 2017 i trwa do dnia 24 maja 2017 do godziny 24.00

8. Konkurs nie stanowi gry hazardowej, o której mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2016.471 t.j.).

9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem jakimkolwiek stosunkiem prawnym, ani osoby bliskie, w myśl polskiego prawa cywilnego, w stosunku do tych osób.

10. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

12. Uczestnik może w ramach Konkursu dokonać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, przy czym każdy komentarz Uczestnika będzie oceniany osobno.

13. Internetowy portal społecznościowy „Facebook” [dalej: „Facebook”] nie jest organizatorem Konkursu.

§ 2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu trwania Konkursu spośród opublikowanych komentarzy, stanowiących Zgłoszenia Konkursowe, Organizator wybierze autorów dwóch najlepszych komentarzy, którzy otrzymają nagrodę I stopnia oraz autorów dziesięciu pozostałych komentarzy, którzy otrzymają nagrodę II stopnia.

2. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, choćby opublikował więcej niż jeden komentarz stanowiący Zgłoszenie Konkursowe.

3. W przypadku publikacji dwóch identycznych komentarzy, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje autor tego komentarza, który został dokonany w terminie wcześniejszym.

4. Wybór, o którym mowa w ust. 1 jest wyborem całkowicie subiektywnym i nie będzie podlegać uzasadnieniu.

5. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

6. Zamieszczone Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 6 będą usuwane i niedopuszczane do Konkursu.

8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem utworu składającego się na komentarz i posiada pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie do tegoż utworu, a także, że przedmiotowy komentarz nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik publikując komentarz w ramach Zgłoszenia Konkursowego udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie utworu składającego się na komentarz przez Organizatora, w szczególności wykorzystanie go w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także opublikowanie go na grafikach na profilu Organizatora na Facebooku.

3. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługiwały Uczestnikowi.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą I stopnia, o której mowa w § 2 ust. 1 jest bilet dla jednej osoby na koncert Andrea Bocelli o wartości 450,00 zł, który odbędzie się w Szczecinie (Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin) dnia 5 sierpnia 2017 roku o godz. 20.00, a także bon o wartości 50,00 zł do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2017 na zakupy w sieci sklepów Netto.

2. Nagrodą II stopnia, o której mowa w § 2 ust. 1 jest bon o wartości 50,00 zł do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2017 na zakupy w sieci sklepów Netto oraz torba z upominkami związanymi z Miastem Szczecin.

§ 5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez publikację wyników w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 30 maja 2017.

2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej, powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody poprzez wiadomość prywatną do strony „Netto Polska” na Facebooku lub na adres e-mail: netto@netto.pl. Jednocześnie każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na profilu Netto Polska na Facebooku.

3. Organizator wyda nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 , zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.

4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 dni od momentu próby poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody wygasa.

5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem [dalej: „Reklamacje”] należy zgłaszać elektronicznie na adres netto@netto.pl albo pisemnie na adres Organizatora wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

3. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Organizator poinformuje składającego Reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia Reklamacji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą Reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej Reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie Reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy zwycięzców Konkursu na stronie Netto Polska na Facebooku oraz przesłania przez Organizatora wiadomości zwycięzcom Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2017.

2. Regulamin jest dostępny na stronie Netto Polska na Facebooku przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Netto Polska oraz na internetowym portalu społecznościowym „Facebook”.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres prawi i obowiązków Uczestników oraz Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Wróć

Gazetka NETTO