REGULAMIN PROMOCJI
„Super rabaty startują przy zakupach za min. 45 zł”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Super rabaty startują przy zakupach za min. 45 zł ” (dalej jako „Akcja Promocyjna”),
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest: NETTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, 73-108 Kobylanka, Motaniec 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020322; kapitał zakładowy: 500.000.000,-, wniesiony w całości; NIP 852-10-21463 (dalej „NETTO").
3. Akcja promocyjna prowadzona będzie w dniu: 10 lipca 2017 r. (dalej „Dni promocji”).
4. Akcją promocyjną objęte są wszystkie sklepy NETTO znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polski (dalej „Sklepy NETTO”).

§ 2
Zasady Akcji Promocyjnej

1. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej należy w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokonać jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) w skład których wchodzić będą:
a) Storczyk 1-pędowy
lub
b) 2 opak. zawieszek do WC Bref Power Aktiv 50 g
lub
c) max do 5 opak. Toffifee 125 g
lub
d) max do 5 opak. Makaronu Sotelli 400 g
Powyżej tych ilości uczestnik zapłaci za produkty cenę regularną.
e) inne produkty niż Produkt Promocyjny za kwotę nie niższą niż 45 zł, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
2. W skład zakupów określonych w ust. 2 b) nie mogą wchodzić produkty:
a. Storczyk 1-pędowy
b. Zawieszki do WC Bref Power Aktiv 50 g
c. Toffifee 125 g
d. Makaron Sotelli 400 g
3. Akcja promocyjna nie dotyczy zakupu następujących produktów:
1) napoi alkoholowych (w tym piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);
3) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);
4) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.)
4. W ramach Akcji Promocyjnej, przy dokonaniu zakupów na zasadach określonych w ustępach powyżej uczestnik Akcji Promocyjnej, zapłaci za produkt:
a. Storczyk 1-pędowy 9,99
b. 2 opakowania zawieszek do WC Bref Power Aktiv 50 g 5,98
c. Toffifee 125 g 3,99
d. Makaron Sotelli 400 g 1,99
Ceny promocyjne obowiązują przy zakupie ilości wskazanej w § 2 ust.1. Powyżej tych ilości uczestnik zapłaci za produkty cenę regularną.
Cena regularna produktu:
a. Storczyk 1-pędowy 19,99
b. 2 opakowania zawieszek do WC Bref Power Aktiv 50 g 9,98
c. Toffifee 125 g 7,99
d. Makaronu Sotelli 400 g 3,49
W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z rabatu, Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej – tj. ceny regularnej pomniejszonej o rabat.
a) Akcja Promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów.

§ 3
Reklamacje

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu, który uprawniał udział w Akcji promocyjnej, w formie pisemnej na adres: NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu, 73-108 Kobylanka, Motaniec 30 lub pocztą elektroniczną na adres: netto@netto.pl
3. W reklamacji Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz krótko zwięźle reklamację. Reklamacje nie spełniające ww. warunków nie będą rozpatrywane.
4. NETTO powiadomi Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
5. NETTO będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin oraz inne informacje o Akcji promocyjnej ogłaszane są na stronie internetowej NETTO: www.netto.pl
2. NETTO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji promocyjnej. Zmiany Regulaminu NETTO w sposób określony w ust. 4.1. powyżej.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Gazetka NETTO